1 Botoa | 3026 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 2260 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 1846 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 1759 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
2 Botoak | 3571 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
3 Botoak | 3657 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]